KONKURS Wygraj gadżety SEAT-a

09-03-2021 12:00

SEAT Leon to flagowy model naszej marki, mija rok od premiery Leona IV generacji, więc przygotowaliśmy KONKURS.

Zachęcamy do wzięcia udziału, więcej info na portalach społecznościowych Facebook i Instagram:

·       https://www.facebook.com/BiacomexSeat

·       https://www.instagram.com/seat_biacomex/ 


Poniżej regulamin wraz z klauzulą informacyjną.


Regulamin konkursu „Wygraj gadżety SEAT-a” (dalej: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest „Biacomex” S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047861, NIP: 5420200866, kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN (dalej: "Organizator").

Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalach społecznościowych Facebook i Instagram:

·        na stronie serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/BiacomexSeat(dalej jako Fanpage SEAT Biacomex)

·        na stronie serwisu Instagram pod adresem https://www.instagram.com/seat_biacomex/ (dalej jako @seat_biacomex)

Konkurs trwa od 09.03.2021 roku od godz. 15.00 do dnia 16.03.2021 godz. 23:59.

§ 2 Oświadczenia Organizatora

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu uregulowane są w § 6 niniejszego Regulaminu.

Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności względem każdego Uczestnika konkursu.

Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram, przez co serwis Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności względem każdego Uczestnika konkursu.

 

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. Wszelkie roszczenia i uwagi dotyczące przebiegu, jego zasad i organizacji należy zgłaszać do Organizatora.

§ 3. Warunki uczestnictwa

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

·        zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień; ,

·        przystąpienie do Konkursu oznacza dorozumianą akceptację Regulaminu i stanowi zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień;

·        przestrzegać przepisów obowiązującego prawa oraz przepisy serwisu społecznościowego Facebook, oraz serwisu Instagram,

·        posiadać autentyczne konto w serwisie społecznościowym w ramach którego Uczestnik bierze udział w Konkursie,

·        wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu,

·        Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora Konkursu oraz osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy prawa cywilnego oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.

§ 4. Przebieg Konkursu

Zadanie konkursowe polega na opisaniu pojazdu marki SEAT Leon IV generacji, poprzez ułożenie krótkiej wypowiedzi słownej. (max 35wyrazów).

Słowa klucze. których należy użyć to: SEAT, BIACOMEX, LEON (słowa klucze mogą być odmieniane, zgodnie z zasadami językowymi) .

Uczestnicy mogą zgłaszać swoje Odpowiedzi, zawierające zadanie konkursowe poprzez napisanie komentarza pod postem konkursowym na fanpage SEAT Biacomex pod adresem wskazanym w §1 niniejszego Regulaminu lub na portalu Instagram pod postem konkursowym na profilu @seat_biacomex, pod adresem wskazanym w §1 niniejszego Regulaminu.

Każdy Uczestnik, w trakcie trwania całego Konkursu, może zgłosić tylko jedną Odpowiedź.

Uczestnik oświadcza, iż posiada pełnię majątkowych praw autorskich do utworu zgłoszonego do Konkursu w rozumieniu właściwych przepisów prawa autorskiego.

Odpowiedzi powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

§ 5. Wyłanianie zwycięzcy oraz nagroda

Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych, opublikowanych- według wyboru uczestnika na portalu Facebook lub Instagram pod postem konkursowym Organizatora, zostanie wybranych 3 zwycięzców Konkursu.

Wybór zwycięzców zostanie dokonany przez Komisję 2- osobową, powołaną przez Organizatora . W skład Komisji wejdą: Kierownik Sprzedaży SEAT Biacomex, 1 pracownik Działu Marketingu SEAT Biacomex.

Komisja oceni zgłoszenia konkursowe pod względem spełnienia wymogów formalnych, określonych w niniejszym regulaminie, języka, pomysłowości i walorów marketingowych utworu.

Zgłoszenia konkursowe naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, portalu społecznościowego za pośrednictwem, którego uczestnik dokonał zgłoszenia nie będą uczestniczyły w wyborze zwycięzców- zostaną zdyskwalifikowane.

Zwycięzca otrzyma nagrodę – jeden z trzech przygotowanych przez Organizatora zestawów gadżetów marki SEAT o łącznej wartości 800 zł każdy

Opis nagrody:

Każdy z trzech zestawów: chusta plażowa SEAT, koszulka SEAT espadryle SEAT, ponczo SEAT, t-shirt SEAT.

Wyłonienie trzech zwycięzców nastąpi dnia 18.03.2021 o godzinie 14:30. Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie opublikowana na fanpage SEAT BIACOMEX Facebook oraz Instagram.

Odbiór nagród przewidziany jest od 19.03.2021 do 01.04.2021 w godzinach pracy SEAT Biacomex, w Dziale Sprzedaży, adres: ul. Elewatorska 39, 15-620 Białystok.

W przypadku braku obecności Zwycięzcy w tym terminie u Organizatora, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. W razie braku możliwości odbioru nagrody w wyznaczonym terminie, Zwycięzca może skontaktować się za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej za pośrednictwem fanpage Organizatora, w celu ustalenia dogodnego terminu odbioru nagrody.

§ 6. Dane osobowe

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu „Wygraj gadżety SEAT-a” (dalej jako Konkurs) tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku Zwycięzców również adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu Biacomex” S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047861, NIP: 5420200866 działającej w charakterze Administratora Danych.
  2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@biacomex.pl  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.
  3. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@biacomex.pl  lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora.
  4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą  przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji konkursu. Cele przetwarzania danych osobowych to: zebranie zgłoszeń do Konkursu, przesyłanie informacji o Konkursie, kontakt z uczestnikami Konkursu, rozstrzygnięcie Konkursu przekazanie nagród,  publikacji danych i wizerunku Zwycięzcy w internecie (Instagram, Facebook), rozpatrzenie ewentualnych reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestników Konkursu oraz wykonanie niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora w tym związanych ze sprawozdawczością finansową dotyczącą Konkursu. 
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 b) , c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)dalejRODO, przy czym za uzasadniony interes  Administratora (art. 6 ust. 1f) RODO rozumie się konieczność zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia  lub obrony przed roszczeniami. W przypadku publikacji imienia i nazwiska a także wizerunku Zwycięzcy na Facebook, Instagram podstawą przetwarzania jest zgoda ( art. 6 ust. 1 a RODO).
  6. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane. Dane osobowe Uczestników konkursu mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie.
  7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora  usługi w tym dostawcom usług IT,  dostawcom usług prawnych, marketingowych, dostawcom usług księgowych.
  8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędnego wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania w tym do podejmowane zautomatyzowane decyzji.
  9. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:

a)     żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)     wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.

 

§ 7 Prawa autorskie

Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do sporządzonych przez niego prac konkursowych.

W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z przedstawionymi treściami, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

O ile jakakolwiek wypowiedź, zgłoszona przez Uczestnika jako praca konkursowa, stanowić będzie utwór
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, t.j.) Uczestnik z chwilą jego zgłoszenia do udziału w Konkursie, udziela na rzecz Organizatora licencji niewyłącznej, uprawniającej do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji:

·        utrwalania, zwielokrotniania lub publikowania utworu lub jego części w prasie, telewizji, Internecie,
(w tym na portalach społecznościowych Facebook i Instagram) i nieelektronicznych,

·        zwielokrotniania dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp. w celach marketingowych;

·        publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtwarzania, nadawania, reemitowania, Strona 6 z 8 4) publicznego udostępnienia utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy);

·        promocji i reklamy, merchandisingu;

·        wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności do zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji (dalej „Opracowania”) dla celów promocyjnych i marketingowych;

Udzielenie licencji niewyłącznej, o której mowa w niniejszym paragrafie obejmuje rozporządzanie Utworem oraz korzystanie z niego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji powyżej wymienionych.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursowego i Regulaminu portalu społecznościowego Instagram lub Facebook, bądź dobrych obyczajów, czy dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie.

Licencja niewyłączna udzielona jest na rzecz Organizatora nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych.

Organizator- na warunkach licencji niewyłącznej ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestników bądź też pseudonimem, w związku
z czym Uczestnik godzi się na udostępnianie Utworu lub jego opracowań anonimowo.

Niniejsza licencja obejmuje prawo do udzielania sublicencji na warunkach niniejszej licenji.

§8 Znak towarowy SEAT

Właścicielem znaku towarowego  „S SEAT” jest SEAT S.A. Znak towarowy objęty jest prawem ochronnym, udzielonym przez Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej i zarejestrowany pod numerem 004814943.

Organizator konkursu wykorzystuje znak towarowy „S SEAT” na warunkach licencji udzielonej przez SEAT S.A.

§ 9. Reklamacje

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu lub pod adresem e- mail seat@biacomex.pl

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od otrzymania zgłoszenia.

Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia listem poleconym na adres podany
w reklamacji, a jeśli reklamacja zgłoszona została poprzez e-mail na adres e-mail wskazany przez zgłaszającego

Nieskorzystanie z postępowania reklamacyjnego lub negatywna odpowiedź na reklamację nie wyłączają prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

§10. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy kodeks cywilny oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Wszelkie spory, mogące powstać w związku z konkursem, którego dotyczy niniejszy Regulamin oraz realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Powoda.